Home Maharashtra Ministers Maharashtra Ministers List 2022 PDF in Marathi With Contact Details

Maharashtra Ministers List 2022 PDF in Marathi With Contact Details

0
Maharashtra Ministers List 2022 PDF in Marathi With Contact Details

Maharashtra Ministers List 2022 In Marathi: Please find the below-mentioned list of Council of Ministers in Maharashtra in Marathi. Latest updated 2022.

महाराष्ट्र सरकार किंवा महाराष्ट्र शासन हे भारताच्या पश्चिम क्षेत्रात असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील सरकार आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या १ मे इ.स. १९६० रोजीच्या स्थापनेपासूनच येथे स्वतंत्र राज्य सरकार अस्तित्वात आहे. भारतातील इतरराज्यांप्रमाणेच, मुख्यमंत्री हा राज्याचा प्रमुख असतो. उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे सध्याचे मुख्यमंत्री आहेत.

Maharashtra Ministers List 2022 With Contact Details

क्रमांकनावविभागदूरध्वनी क्र. (कार्यालय)दूरध्वनी क्र. (निवास)
1श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे , मुख्यमंत्रीसामान्य प्राशासन, महिती तंत्रज्ञान, महिती व जनसंपर्क, विधी व न्याय आणि इतर कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवा विषय ०२२-२२०२५२२२, २२०२५१५१, २२०२९२१४ ०२२-२३६३४९५०, २३६३०४०८, २३६२१३१३ 
2श्री. अजित अनंतराव पवार, उप मुख्यमंत्री वित्त, नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क ०२२-२२०२०२६३, २२०२५०१४, २२०२२४०१ ०२२-२३६३१६०६, २३६३४८७७ 
3श्री. सुभाष राजाराम देसाईउद्योग, खनिकर्म , मराठी भाषा०२२-२२०२५२५०, २२०२५३६२ ०२२-२३६४५५५५, २३६७७००० 
4श्री. अशोक शंकरराव चव्हाणसार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून ) ०२२ -२२०२४९५०, २२०२५३६० ,२२०२८०९६ ०२२-२३६१६६९९ ,२३६२६६९९ 
5श्री. छगन चंद्रकांत भुजबळअन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ०२२-२२०२४५९२, २२०२५३०८ ०२२-२३६२०७७०, २३६२०७७१ 
6श्री. दिलीप दत्तात्रय वळसे-पाटीलगृह०२२-२२०२४८५०, २२०२५२४७०२२-२३६१०९२५, २३६१०९७६ 
7श्री. जयंत राजाराम पाटीलजलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास०२२-२२०२४८३२, २२०२६६५८ ०२२-२३६३३६७६, २३६३७०७५ 
8रिक्तरिक्त०२२-२२८४३६२८, २२८४३६६४ ०२२-२३६९७२७८, २३६३३६५९ 
9श्री. विजय उर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरातमहसूल०२२-२२०२९७४२, २२०२६६६० ०२२-२३५१५८८९, २३५२४६६४ 
10डॉ. राजेंद्र भास्कराव शिंगणेअन्न व औषध प्रशासन०२२-२२८१७०४०, २२८१७०७४ ०२२-२३६४६६१२, २३६४६६१३ 
11श्री. राजेश अंकुशराव टोपेसार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण०२२-२२०२५०५१, २२०२३८५८, २२०२३४५० ०२२-२३६३४६६९, २३६३००९६ 
12श्री. नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिकअल्पसंख्याक विकास व औकाफ , कौशल्य विकास व उद्योजकता०२२-२२८४२५५९, २२८४२४४० ०२२-२३६१३५९४, २३६११५८९ 
13श्री. हसन मियालाल मुश्रीफग्राम विकास, कामगार०२२-२२८८५१०४, २२०४२८१००२२-२२८८२९०२, २२८८२१९० 
14डॉ. नितीन काशिनाथ राऊतऊर्जा०२२-२२८४३६५७, २२८४३६४७ ०२२-२३६१८६८६, २३६१८५८५ 
15श्रीमती वर्षा एकनाथ गायकवाडशालेय शिक्षण०२२-२२८४२७२०, २२८४२७९१ ०२२-२२०२०४५०, २२०२०४४५
16डॉ. जितेंद्र सतीश आव्हाडगृहनिर्माण०२२-२२०२५३००, ०२२-२२०२४६८८ ०२२-२२८८२१९०, ०२२-२२८८२९०२ 
17श्री. एकनाथ संभाजी शिंदेनगर विकास ,सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) ०२२-२२०२५३९८, २२०२४७५१ ०२२-२३६३०६०९, २३६३०२८६ 
18श्री. सुनील छत्रपाल केदारपशुसंवर्धन , दुग्ध व्यवसाय विकास ,क्रीडा व युवक कल्याण०२२-२२८३१९८३, २२०२५३१३ ०२२-२२०२०४३५, २२०२०४३६ 
19श्री. विजय नामदेवराव वडेट्टीवार इतर मागासवर्ग , सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग , विमुक्त जाती , भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण , खार जमिनी विकास , भुकंप पुनर्वसन ०२२-२२०२३०५९, २२०२२९२४ ०२२-२२०२००९२, २२०२०६१५ 
20श्री. अमित विलासराव देशमुख वैद्यकीय शिक्षण , सांस्कृतिक कार्य ०२२-२२०२४७००, २२०२५७३६ ०२२-२२०२३४७८, २२०२३४७९ 
21श्री. उदय रवींद्र सामंत उच्च व तंत्र शिक्षण ०२२-२२०२३९९२, २२०२२१०० ०२२-२२०२५३११, २२०२४५७० 
22श्री. दादाजी दगडू भुसेकृषि , माजी सैनिक कल्याण०२२-२२८४३२४६, २२८४३२६४०२२-२२०४६६२९, २२०२३२९४
23श्री. गुलाबराव रघुनाथ पाटीलपाणी पुरवठा व स्वच्छता०२२-२२०२५२२५, २२०२५२४१०२२-२२०२२५४०, २२०४६११४
24अॅड के. सी. पडावी आदिवासी विकास०२२-२२८४३६६५, २२०२३१६५०२२-२२८२९५३५, २२०२२२१९
25श्री. संदिपान आसाराम भुमरेरोजगार हमी , फलोत्पादन०२२-२२०२५२५१, २२०२८६६००२२-२२८७३५७२, २२८७१९७० 
26श्री.शामराव उर्फ बाळासाहेब पांडुरंग पाटीलसहकार, पणन०२२-२२८८६०९०, २२८४३७४१ ०२२-२२८२८२१४, २२८५४६३१
27अॅड. अनिल दत्तात्रय परबपरिवहन , संसदीय कार्ये०२२-२२८७१४४०, २२८७५४४१ ०२२-२२०२३४७५, २२०२३४७६ 
28श्री. अस्लम रमजान अली शेखवस्त्रोद्योग , मस्त्य व्यवसाय , बंदरे०२२-२२०२५२७०, २२०२६५८२
29अॅड. यशोमती चंद्रकांत ठाकूर (सोनावणे) महिला व बालविकास०२२-२२८७५९३०, २२८७६३४२०२२-२२८८६२९४, २२८८६०९६
30श्री. शंकरराव यशवंतराव गडाखमृद व जलसंधारण०२२-२२८४३७१८, २२८४३६२३०२२-२२०२०२४९, २२०२०२३९
31श्री. धनंजय पंडितराव मुंडेसामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य०२२-२२८८६०२५, २२८८६२९३ ०२२-२२०४६६३२, २२०४७३१२
32श्री. आदित्य उद्धव ठाकरेपर्यटन, पर्यावरण, राजशिष्टाचार०२२-२२०२५२००, २२०२४९८७०२२-२२०२३२०३, २२०२३२०४
33रिक्त वन, मदत आणि पुनर्वसन022-22876069, 2287646322817064, 22817078

A Brief About Maharashtra Ministers List 2022 In Marathi PDF:

CategoriesMaharashtra Ministers
Pages08
Size of PDF130 KB
Year2022
LanguageEnglish & Marathi
Credit Sourcewww.maharashtra.gov.in

You may also like:

Maharashtra Ministers List 2022 With Departments
Maharashtra Ministers List 2022 PDF in Marathi With Contact Details
Maharashtra Ministers and Their Degree
महाराष्ट्र मंत्री मंडळ यादी 2021: Maharashtra Ministers List 2021
List Of Deputy Chief Ministers Of Maharashtra
List of Chief Ministers (CM) of Maharashtra
Full List of Council of Ministers in Maharashtra
Home Minister of Maharashtra since 2001: Complete list

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here