Home Devotional 1008 Names of Durga PDF in English

1008 Names of Durga PDF in English

0
1008 Names of Durga PDF in English

1008 Names of Durga PDF in English: If you are looking for 1008 Names of Durga PDF in English then you are in the right place to be.

We have provided the PDF in HD format for download at the bottom of This page.

1008 Names of Durga PDF in English PDF: Image Preview

1008 Names of Durga

1008 Names of Durga PDF in English:

There were a thousand names of the goddess Durga (Parvati) that
Himalaya recited in the course of his prayers (one thousand and eight
to be precise).


(1) Shiva, Uma, Paramashakti, Ananta, Nishkala, Amala, Shanta,
Maheshvari, Nitya, Shashvati.

(2) Paramakshara, Achintya, Kevala, Shivatma, Paramatma, Anadi,
Avyaya, Shuddha, Devatma, Sarvaga,

(3) Achala, Eka, Anekavibhagastha, Mayatita, Sunirmala,
Mahamaheshvari, Satya, Mahadevi, Niranjana, Kashtha.

(4) Sarvantarastha, Chitshakti, Atilalasa, Nanda, Sarvvatmika, Vidya,
Jyotirupa Amrita, Akshara, Shanti.

(5) Sarvvapratishtha, Nivritti, Amritaprada. Vyomamurti, Vyomalaya,
Vyomadhara, Achyuta, Amara, Andinidhana, Amogha.

(6) Karanatma, Kalakula, Svatahprathamaja, Amritanabhi,
Atmasamshraya, Praneshvarapriya, Mata, Mahamahishaghatini, Pranarupa,
Pradhana-Purusheshva- ri.

(7) Sarvvashakti, Kalakara, Jyotsna, Sarvvakaryaniyantri,
Sarvvabhut- eshvari, Samsarayoni, Sakala, Sarvvashaktisamudbhava,
Samsara- pota, Durvara.

(8) Durnirikshya, Durasada, Pranashakti, Pranavidya, Yogini,
Paramakala, Mahavibhuti, Durddharsha, Mulaprakritidsambhava.

(9) Anadyanantavitava, Paramaghapakarshini, Svargasthityan
Tarakarani, Sudurvvachya, Duratyaya, Shabdayoni, Shabdamayi,
Nadakhya, Nadvigraha, Anadi.

(10) Avyaktaguna, Mahanada, Sanatani, Akashayoni, Yogastha,
Mahayogeshvareshvari,- Mahamaya, Sudushpara, Mulaprakriti, Ishvari.

(11) Pradhanapurushatita, Pradhanapurushatmika, Purana, Chinmayi,
Adipurusharupini, Bhutantavastha, Kutastha, Mahapurushasamjnita,
Janmamrity- ujaratita, Sarvvashaktisamanvita.

(12) Vyapini, Anavachhinna, Pradhananu-Praveshinin, Kshetrajnashakti,
Avyaktalaksha- na, Malavarjjita, Anadimayasambinna, Prakritigraha,
Mahamayasamutpan- na, Tamasi.

(13) Pourushi, Dheuva, Vyaktatmika, Krishna, Avyaktatmika, Rrakta,
Shukla, Prasutika, Akarya, Karyajanani.

(14) Nityaprasavadharmini, Sargapralayanirmukta,
Srishtist- hityantadharmini, Brahmagarbha, Chaturvimsha, Padmanabha,
Achyutatmika, Vaidyuti, Shashvati, Youni.

(15) Jaganmata, Ishvarapriya, Sarvvadhara, Maharupa,
Sarvvaisharyasamannit- a, Vishvarupa, Mahagarbha,
Vishveshechhanuvart- ini, Mahlyasi, Brahmayoni.

(16) Mahalakshmisamudbhava, Mahavimana-Madhyastha, Mahanidra,
Atmahetuka, Sarvva-Sadharani, Sukshma, Avidya, Paramarthiki,
Anantarupa, Anantastha.

(17) Purushamohini, Devi, Anekakarasamsthana, Kalatrayavivarjita,
Brahmajanma- , Harimurti, Brahmakhya, Brahmavishnu-Shivatmika,
Brahme- shavishnujanani, Brahmasamshraya.

(18) Vyakta, Prathamaja, Brahmi, Mahati, Brahmarupini.
Vairagyaishvaryad- harmatma. Brahmamurti, Hridisthita, Apamyoni,
Svayambhuti.

(19) Manasi, Tattvasambhava, Ishvarani, Sarvvani,
Shankararddhasharirin- i, Bhavani, Rudrani, Mahalakshmi, Ambika,
Maheshvara-Samutpanna.

(- 20) Bhuktimuktifalaprada, Sarvveshvari, Sarvvavandya,
Nitamuditamanasa,- Brahmendro-Pendranmita, Shankarechhanuvartini,
Ishvarar- ddhasanagata, Maheshvarapativrata, Sakridvibhata,
Sarvvartisamudra- parishoshini.

(21) Parvati, Himavatputri, Paramanadadyini, Gunadhya, Yogaja, Yogya,
Jnanamurti, Vikashini, Savitri, Kamala.

(22) Lakshmi, Shri, Anantavakshahsthalasthita, Sarojanilaya, Ganga,
Yoganidra, Asurardini Sarasvati, Sarvvavidya, Jagajjveyashtha.

(23) Sumangala, Vagdevi Varada, Avachya Kirti, Sarvvarthasadhika,
Yogishvari, Brahmavidya, Mahavidya, Sushobhana.

(24) Guhyavidya, Atmavidya, Dharmavidya,Atmabhavita, Svaha,
Vishvambhara, Siddhi, Svadha, Medha, Dhriti.

(25) Shruti, Niti, Suniti, Sukriti, Madhavi, Naravahini, Pujya,
Vibhavati, Soumya, Bhogini.

(26) Bhogashayini, Shobha, Vamshakari, Lola, Manini, Parameshthini,
Trailokyasundari- , Ramya, Sundari, Kamacharini.

(27) Mahanubhava, Sattvastha, Mahamahisha-Mardini, Padmamala,
Papahara, Vichitramukutangada, Kanta, Chitrambaradhara, Divyabharana-
Bhushita.

(28) Hamsakhya, Vyomanilaya, Jagasrishtivivarddhini, Niyantri,
Yantramadhyastha, Nandini, Bhadrakalika, Adityavarna, Koumari.

(29) Mayuravaravahana, Vrishasanagata, Gouri, Mahakali, Surarchita,
Aditi, Niyata, Roudri, Padmagarbhavivahana.

(30) Virupakshi, Lelihana, Mahasuravinashini, Mahafala, Anavadyangi,
Kamarupa, Vibhavari, Koushiki, Vichitraratnamukuta, Pranatarti-
Prabhanjani.

(31) Karshani, Ratri, Tridashartivinashini, Vahurupa, Virupa, Surupa,
Rupavarjita, Bhaktartishamani, Bhavya, Bhavatapavinashini.

(32) Nirguna, Nityavibhava, Nihsara, Nirapatrapa, Tapasvini,
Samagiti, Bhavankanilayalaya, Diksha, Vidyadhari, Dipta.

(33) Manendrarinipatini, Sarvvatishayini, Vidya,
Sarvvasiddhipradyini, Sarvveshvarapriya, Tarkshi, Samudrantaravasini,
Akalanka, Niradhara.

(34) Nityashiddha, Niramaya, Kamadhenu, Vrihadgarbha, Dhimati,
Mohanashini, Nihsankalpa, Niratanka, Vinaya.

(35) Vinayapriya, Jvalamalasahasradhya, Devadevi, Manomayi,
Mahabhagavati, Bhaga, Vasudevasamudbhava, Mahendrapendrabhagini.

(36) Bhaktigamya, Paravara, Jnanajneya,Jaratita, Vedantavishaya,
Gati, Dakshina, Dahana, Danta, Sarvvabhutanamaskrita.

(37) Yoganmaya, Vibhagajna, Mahamoha, Gariyasi, Sandhya,
Brahmavidyashraya, Vijankurasamudhbuti, Mahashakti, Mahamati, Kshanti.

(38) Prajna, Chiti, Samvit, Mahabhogindra-Shayini, Vikriti, Shankari,
Shanti, Ganagandharvasevita, Vaishvanari, Mahashala.

(39) Devasena, Guhapriya, Maharatri, Shivananda, Shachi,
Duhsvapnanashini, Ijya, Pujya, Jagaddhatri, Durvineya.

(40) Surpini, Guhalvika, Gunotpatti, Mahapitha, Marutsuta,
Havyavahantaragadi, Havyavahasa-Mudhbhava, Jagadyoni, Jaganmata,
Janmamrityujaratiga.-

(41) Vuddhi, Mahavuddhimati, Purushantaravasini, Tarasvini,
Samadhistha, Trinetra, Divisamsthita, Sarvvendriyamanomata,
Sarvvabhu- tahridisthita, Samsaratarini.

(42) Sattvashuddhikari, Shuddhi, Malatrayavinashini, Jagatpriya,
Jaganmurti, Trimurti, Amritashraya, Nirashraya, Nirahara,
Nirankushapododbhava.-

(43) Surupa, Bhavini, Harini, Prabha, Unmilani, Sarvasaha,
Sarvvapratyayasakshi- ni, Susoumya, Chandravadana, Tandavasaktamanasa.

(44) Sativashuddhikari, Shuddhi, Malatrayavinashini, Jagatpriya,
Jaganmurti, Trimurti, Amritashya, Nirashraya, Nirahara,
Nirankushapadodbhava.-

(45) Chakrahasta, Viochitrangi, Sragvini, Padmadharini,
Paravaravidhanajn- a, Mahapuushapurvaja, Vishveshvarapriya, Vidyut,
Vidyujjihva, Jitashrama.

(46) Vidyamayi, Sahaasrakshi, Sahasravadanatmaja, Sahasrarashmi,
Sattvastha, Maheshvarapadashraya, Kshalini, Mrinmayi, Vyapta,
Padmavodhika.

(47) Taijasi, Mahamayashraya, Manya, Mahadevamanorama, Vyomalakshmi,
Simharatha, Chekitana, Amitaprabha, Vireshvari, Vimanastha.

(47) Taijasi, Mahamayashraya, Manya, Mahadevamanorama, Vyomalakshmi,
Simharatha, Chekitana, Amitaprabha, Vireshvari, Vimanastha.

(48) Vishoka, Shokanashini, Anahata, Kundalini, Nalini, Padmabhasini,
Sadananda, Sadakriti, Vagdevata, Sarvvabhutashrayasthita.

(49) Brahmakala, Vishnushivagraja, Paragati, Kshobhika, Bandhika,
Bhedya, Bhedabhedavivarjita, Kalalita, Kalarani.

(50) Brahmashri, Brahmahridaya, Vyomashakti, Kriyashakti, Jamashakti,
Abhinna, Bhinnasamsthana, Vashini, Vamshakarini, Guhyashakti.

(51) Gunatita, Sarvada, Sarvatomukhi, Bhagini, Bhagavatpatni, Sakala,
Kalakarini, Sarvvavit, Sarvvatobhadra.

(52) Guhyatita, Guharani, Prakriya, Yogamata, Ganga,
Vishveshareshvari, Kapila, Akapila, Kanta, Kamalabha.

(53) Kalantara, Punya, Pushkarini, Bhoktri, Puranadarapurahsara,
Poshani, Paramaishvaryabhutida, Bhutibhushana, Panchabrahmasamutpatti.

(54) Paramarthavigraha, Dharmodaya, Bhanumati, Yogijneya, Manojava,
Manorama, Manoraska, Tapasi, Vadarupini, Vedashakti.

(55) Vedamata, Vedavidyaprakashini, Yogeshvareshvari, Mata,
Mahashakti, Manomayi, , Viyanmurti, Vidyunmala, Vihayasi.

(56) Kinnari, Surabhi, Vidya, Nandini, Nandivallabha, Bharati,
Paramananda, Paraparavibhedika, Sarvvapraharanopeta, Kamya.

(57) Kameshvareshvari, Achintya, Anantavibhava, Bhulekha,
Kanakaprabha, Kushmandi, Dhanaratnadhya, Sugandha, Gandhadayini,
Trivikramapadodbh- uta.

(58) Dhanushpani, Shivodaya, Sudurlabla, Dhanadhyaksha, Dhanya,
Pingalalochana, Shanti, Prabhavati, Dipti, Pankajayatalochana.

(59) Adya, Hritamalodbhuta, Gomata, Ranapriya, Satkriya, Girisha,
Shuddhi, Nityapushta, Nirantara, Durga.

(60) Katyayani, Chandi, Charichitanga, Suvigraha, Hiranyavarna,
Jagati, Jagadyantrapravartika, Sarada, Mandaradrinivasa, Svarnamalini.

(61) Ratnamala, Ratnagarbha, Pushti, Vishvapramathini, Padmanana,
Padmanibha, Nityatushta, Amritodbhava, Dhunvati, Dushprakampa.

(62) Suryamata, Drishadvati, Mahendrabhagini, Soumya, Varenya,
Varadayika, Kalyani, Kamalavasa, Panchachuda, Varaprada.

(63) Vachya, Amareshvari, Vandhya, Durjjaya, Duratikrama, Kalaratri,
Mahabega, Virabhadrapriya, Hita, Bhadrakali.

(64) Jaganmata, Bhaktamangaladayini, Karala, Pingalakara, Kamabheda,
Mahasvana, Yashasvini, Yashoda, Shadadhvaparivartika, Shankhini.

(65) Padmini, Sankhya, Samkhyayogapravartika, Chaitra,
Samvatsararuda, Jagatsampurani, Indraja, Shumbhari, Khechari, Khastha.

(66) Kamburgriva, Kalipriya, Khagadhvaja, Khagaruda, Varahi,
Pugamalini, Aishvaryapadmanilaya, Virakta, Garudasana, Jayanti.

(67) Hridguhagamya, Shankareshtaganagrani, Samyastha, Sankalpasiddha,
Sarvvavijnanday- ini, Kalikalkavihantrui, Guhyanpanishaduttama,
Nishtha, Drishti.

(68) Smriti, Vyapi, Pushti, Tushti, Kriyavati,
Vishvamareshvasresha- na, Bhukti, Mukti, Shiva, Amrita.

(69) Lohitasarpamala, Bhisani, Naramalini, Anantashayana, Ananta,
Naranarayanodbhava, Nrisimhi, Daityamathini, Shankachakragadadhara,
Ambika.

(- 70) Sankarshanasamutpatti, Padasamshrava, Mahajvala, Mahabhuti,
Sumurti, Sarvvakamadhuka, Suprabha, Sustani, Souri,
Dharmakamarthamokshada.

(- 71) Bhrumadhyanilaya, Purva, Puranapurusharani, Mahavibhutida,
Madhya, Sarojanayana, Sama, Anadya, Nilotpaladalaprabha,
Asthadasha- bhuja.

(72) Sarvvashaktyasanaruda, Dharmadharmavivarjita,
Vairagya- jnananirata, Niraloka, Nirindriya, Vichitragahanadhara,
Shvashvata- sthanavasini, Sthaneshvari, Nirananda, Trishulavaradharini.

(73) Asheshadevatamurti, Devatavaradevata, Ganambika, Giriputri,
Nishumbhavinipatini,- Avarna, Varnarahita, Trivarna, Jivasambhava,
Anantavarna.

(74) Ananyastha, Shankari, Shantamanasa, Agotra, Gomati, Goptri,
Guhyarupa, Gunottara, Go, Gih.

(75) Govyapriya, Gouni, Ganeshvaranamaskrita, Satyabhama,
Satyasandha, Trisandhya, Sandhivarjita, Sarvvavadashraya, Samkhya,
Samkhyayogasamudbhava.-

(76) Asamkhyeya, Aprameyakhya, Shunya, Suddakulodbhava,
Vindunadasamut- patti, Shambhuvasa, Shashiprabha, Pishanga,
Bhedarahita, Manojna.

(77) Madhusudani, Mahashri, Shrisamutapatti, Tamohparepratishthita,
Tritattv- amata, Trividha, Susukshmapadasamshraya, Shantyatita,
Malatita, Nirvikara.

(78) Nirashraya, Shivakhya, Chittanilaya, Kashyapi,
Shivajnanasvarupini, Daityadanavanirmukhi, Kalakarnika, Shastrayoni,
Kriyamurti, Chatruvargapradarshika.

(79) Narayani, Narodbhuti, Koumudi, Lingadharini, Karmuki, Kalita,
Bhava, Paravaravibhutida, Vadava, Pararddhajatamahima.

(80) Vamalochana, Subhadra, Devaki, Sita, Manasvini,
Vedavedangaparaga, Manyumata, Mahamanyusamundbhava, Amanyu,
Amritasvada.

(81) Puruhuta, Purushtuta, Ashouchya, Bhinnavishaya,
Hiranyarajatapri- ya, Hiranyarajani, Haimi, Hemabharanabhushita,
Vibhrajama- na, Durjneya.

(82) Jyotishtomafalaprada, Mahnidrasamudbhyuti, Anidra, Satyadevata,
Dirgha, Kakudmini, Hridya, Shantida, Shantivarddhini,
Lakshyadishakt- ijanani.

(83) Shaktichakrapravartika, Trishaktijanani, Janya,
Shadurmiparivarjita, Sudhama, Karmakarani, Yugantadahanatmika,
Sankarshini- , Jagaddhatri, Kamayoni.

(84) Kiritini, Aindri, Trailokyanamita, Vaishnavi, Parameshvari,
Pradyumnadayita, Datri, Yugmadrishti, Trilochana, Madotkata.

(85) Hamsagati, Prachanda, Chandavikrama, Vrishavesha, Vishyanmatra,
Vindhyaparvatavas- ini, Himavanmerunilaya, Kailasagirivasini,
Chanurahantr- itanaya, Nitijna.

(86) Kamarupini, Vedavedya, Vratasnata, Brahmashailanivasini,
Virabhadr- apraja, Vira, Siddha, Mahakamasamudbhava,
Vidyanadhar- anirakriti.

(87) Apyayani, Haranti, Pavani, Poshani, Kala, Matrika,
Manmathodbhuta, Varija, Vahanapriya, Sudha.

(88) Karishini, Vani, Vinavadanatatpara, Sevita, Sevika, Sevya,
Garudatmati, Arundhati, Hiranyakshi.

(89) Mrigakshi, Manadayini, Vasuprada, Vasumati, Vasudhara,
Vasundhara, Dharadhara, Vararoha, Characharasahsrada, Shrifala.

(90) Shrimati, Shrisha, Shrinivasa, Shivapriya, Shridhari, Shrikari,
Kalya, Shridhararddhasharirini, Anantadrishti, Akshudra.

(91) Dhatrisha, Dhanadapriya, Daityasamuhaniyantri, Simhika,
Simhavahana, Suvarchala, Sushroni, Sukirti, Chhinnasamshaya, Rasajna.

(92) Rasada, Rama, Lelihana, Amritasrava, Nityodita, Svayamjyotih,
Utsuka, Mritajivani, Vajratunda, Vajrajihva.

(93) Mangalya, Mangala, Mala, Nirmala, Malaharini, Gandharvi, Garudi,
Chandri, Kambalashvatarapriya, Soudamini.

(94) Janananda, Bhrikutikutilanana, Karnikarakara, Kakshya,
Kamsapranapaharini, Yugandhara, Yugavarta, Trisandhya,
Harshavardhini, Pratyakshadevata.

(95) Divya, Divyagandhathivasana, Shakrasanagata, Shakri, Sadhya,
Charusharasana, Ishta, Vishishta, Shishteshta,
Shishtashishtaprap- ujita.

(96) Shatarupa, Shatavarta, Vinata, Surabhi, Sura, Surendramata,
Sudyumna, Sushumna, Suryasamsthita, Samiksha.

(97) Satpratishtha, Nivritti, Jnanaparaga, Dharmashastrarthakushala,
Dharm- ajna, Dharmavahana, Dharmadharmavinirmatri,
Dharmik- amangalaprada, Dharmamayi, Dharmashakti.

(98) Vidharma, Vishvadharmini, Dharmantara, Dharmamayi, Dharmapurva,
Dhanavaha, Dharmopadeshtri, Dharmaksha, Dharmagamya, Dharadhara.

(100) Mahadevaikasakshini, Sadashiva, Vishaynmurti, Vedamurti,
Amurtika, Parameshvari, Shobha, Vishala, Prasannavadana, Hrishtatma.


Click Below for 1008 Names of Durga PDF in English PDF: Printable PDF


A Brief About 1008 Names of Durga PDF in English PDF

PDF Name1008 Names of Durga PDF in English
PDF CategoriesDevotional
Pages09
Size of PDF87 KB
LanguageEnglish
Credit Sourcewww.speakingtree.in

You May Like:

1008 Names of Durga
Durga Aarti Lyrics in Marathi
Durga Saptashloki in Tamil
Maa Durga 108 Names in Hindi l माँ दुर्गा के 108 नाम |
32 Names Of Durga In Tamil
32 Names Of Durga In Hindi With Their Meaning
Durga Kavach Pdf With Meaning in Hindi and Sanskrit
Durga Sahasranama Stotram in Tamil
Durga Kavasam Lyrics in Tamil – ஶ்ரீ துர்கா தேவி கவசம்
Durga Kavach Lyrics in Hindi
Durga Aarti English Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here