1008 Names of Durga PDF in English

1008 Names of Durga PDF in English: If you are looking for 1008 Names of Durga PDF in English then you are in the right place to be.

We have provided the PDF in HD format for download at the bottom of This page.

1008 Names of Durga PDF in English PDF: Image Preview

1008 Names of Durga

1008 Names of Durga PDF in English:

There were a thousand names of the goddess Durga (Parvati) that
Himalaya recited in the course of his prayers (one thousand and eight
to be precise).


(1) Shiva, Uma, Paramashakti, Ananta, Nishkala, Amala, Shanta,
Maheshvari, Nitya, Shashvati.

(2) Paramakshara, Achintya, Kevala, Shivatma, Paramatma, Anadi,
Avyaya, Shuddha, Devatma, Sarvaga,

(3) Achala, Eka, Anekavibhagastha, Mayatita, Sunirmala,
Mahamaheshvari, Satya, Mahadevi, Niranjana, Kashtha.

(4) Sarvantarastha, Chitshakti, Atilalasa, Nanda, Sarvvatmika, Vidya,
Jyotirupa Amrita, Akshara, Shanti.

(5) Sarvvapratishtha, Nivritti, Amritaprada. Vyomamurti, Vyomalaya,
Vyomadhara, Achyuta, Amara, Andinidhana, Amogha.

(6) Karanatma, Kalakula, Svatahprathamaja, Amritanabhi,
Atmasamshraya, Praneshvarapriya, Mata, Mahamahishaghatini, Pranarupa,
Pradhana-Purusheshva- ri.

(7) Sarvvashakti, Kalakara, Jyotsna, Sarvvakaryaniyantri,
Sarvvabhut- eshvari, Samsarayoni, Sakala, Sarvvashaktisamudbhava,
Samsara- pota, Durvara.

(8) Durnirikshya, Durasada, Pranashakti, Pranavidya, Yogini,
Paramakala, Mahavibhuti, Durddharsha, Mulaprakritidsambhava.

(9) Anadyanantavitava, Paramaghapakarshini, Svargasthityan
Tarakarani, Sudurvvachya, Duratyaya, Shabdayoni, Shabdamayi,
Nadakhya, Nadvigraha, Anadi.

(10) Avyaktaguna, Mahanada, Sanatani, Akashayoni, Yogastha,
Mahayogeshvareshvari,- Mahamaya, Sudushpara, Mulaprakriti, Ishvari.

(11) Pradhanapurushatita, Pradhanapurushatmika, Purana, Chinmayi,
Adipurusharupini, Bhutantavastha, Kutastha, Mahapurushasamjnita,
Janmamrity- ujaratita, Sarvvashaktisamanvita.

(12) Vyapini, Anavachhinna, Pradhananu-Praveshinin, Kshetrajnashakti,
Avyaktalaksha- na, Malavarjjita, Anadimayasambinna, Prakritigraha,
Mahamayasamutpan- na, Tamasi.

(13) Pourushi, Dheuva, Vyaktatmika, Krishna, Avyaktatmika, Rrakta,
Shukla, Prasutika, Akarya, Karyajanani.

(14) Nityaprasavadharmini, Sargapralayanirmukta,
Srishtist- hityantadharmini, Brahmagarbha, Chaturvimsha, Padmanabha,
Achyutatmika, Vaidyuti, Shashvati, Youni.

(15) Jaganmata, Ishvarapriya, Sarvvadhara, Maharupa,
Sarvvaisharyasamannit- a, Vishvarupa, Mahagarbha,
Vishveshechhanuvart- ini, Mahlyasi, Brahmayoni.

(16) Mahalakshmisamudbhava, Mahavimana-Madhyastha, Mahanidra,
Atmahetuka, Sarvva-Sadharani, Sukshma, Avidya, Paramarthiki,
Anantarupa, Anantastha.

(17) Purushamohini, Devi, Anekakarasamsthana, Kalatrayavivarjita,
Brahmajanma- , Harimurti, Brahmakhya, Brahmavishnu-Shivatmika,
Brahme- shavishnujanani, Brahmasamshraya.

(18) Vyakta, Prathamaja, Brahmi, Mahati, Brahmarupini.
Vairagyaishvaryad- harmatma. Brahmamurti, Hridisthita, Apamyoni,
Svayambhuti.

(19) Manasi, Tattvasambhava, Ishvarani, Sarvvani,
Shankararddhasharirin- i, Bhavani, Rudrani, Mahalakshmi, Ambika,
Maheshvara-Samutpanna.

(- 20) Bhuktimuktifalaprada, Sarvveshvari, Sarvvavandya,
Nitamuditamanasa,- Brahmendro-Pendranmita, Shankarechhanuvartini,
Ishvarar- ddhasanagata, Maheshvarapativrata, Sakridvibhata,
Sarvvartisamudra- parishoshini.

(21) Parvati, Himavatputri, Paramanadadyini, Gunadhya, Yogaja, Yogya,
Jnanamurti, Vikashini, Savitri, Kamala.

(22) Lakshmi, Shri, Anantavakshahsthalasthita, Sarojanilaya, Ganga,
Yoganidra, Asurardini Sarasvati, Sarvvavidya, Jagajjveyashtha.

(23) Sumangala, Vagdevi Varada, Avachya Kirti, Sarvvarthasadhika,
Yogishvari, Brahmavidya, Mahavidya, Sushobhana.

(24) Guhyavidya, Atmavidya, Dharmavidya,Atmabhavita, Svaha,
Vishvambhara, Siddhi, Svadha, Medha, Dhriti.

(25) Shruti, Niti, Suniti, Sukriti, Madhavi, Naravahini, Pujya,
Vibhavati, Soumya, Bhogini.

(26) Bhogashayini, Shobha, Vamshakari, Lola, Manini, Parameshthini,
Trailokyasundari- , Ramya, Sundari, Kamacharini.

(27) Mahanubhava, Sattvastha, Mahamahisha-Mardini, Padmamala,
Papahara, Vichitramukutangada, Kanta, Chitrambaradhara, Divyabharana-
Bhushita.

(28) Hamsakhya, Vyomanilaya, Jagasrishtivivarddhini, Niyantri,
Yantramadhyastha, Nandini, Bhadrakalika, Adityavarna, Koumari.

(29) Mayuravaravahana, Vrishasanagata, Gouri, Mahakali, Surarchita,
Aditi, Niyata, Roudri, Padmagarbhavivahana.

(30) Virupakshi, Lelihana, Mahasuravinashini, Mahafala, Anavadyangi,
Kamarupa, Vibhavari, Koushiki, Vichitraratnamukuta, Pranatarti-
Prabhanjani.

(31) Karshani, Ratri, Tridashartivinashini, Vahurupa, Virupa, Surupa,
Rupavarjita, Bhaktartishamani, Bhavya, Bhavatapavinashini.

(32) Nirguna, Nityavibhava, Nihsara, Nirapatrapa, Tapasvini,
Samagiti, Bhavankanilayalaya, Diksha, Vidyadhari, Dipta.

(33) Manendrarinipatini, Sarvvatishayini, Vidya,
Sarvvasiddhipradyini, Sarvveshvarapriya, Tarkshi, Samudrantaravasini,
Akalanka, Niradhara.

(34) Nityashiddha, Niramaya, Kamadhenu, Vrihadgarbha, Dhimati,
Mohanashini, Nihsankalpa, Niratanka, Vinaya.

(35) Vinayapriya, Jvalamalasahasradhya, Devadevi, Manomayi,
Mahabhagavati, Bhaga, Vasudevasamudbhava, Mahendrapendrabhagini.

(36) Bhaktigamya, Paravara, Jnanajneya,Jaratita, Vedantavishaya,
Gati, Dakshina, Dahana, Danta, Sarvvabhutanamaskrita.

(37) Yoganmaya, Vibhagajna, Mahamoha, Gariyasi, Sandhya,
Brahmavidyashraya, Vijankurasamudhbuti, Mahashakti, Mahamati, Kshanti.

(38) Prajna, Chiti, Samvit, Mahabhogindra-Shayini, Vikriti, Shankari,
Shanti, Ganagandharvasevita, Vaishvanari, Mahashala.

(39) Devasena, Guhapriya, Maharatri, Shivananda, Shachi,
Duhsvapnanashini, Ijya, Pujya, Jagaddhatri, Durvineya.

(40) Surpini, Guhalvika, Gunotpatti, Mahapitha, Marutsuta,
Havyavahantaragadi, Havyavahasa-Mudhbhava, Jagadyoni, Jaganmata,
Janmamrityujaratiga.-

(41) Vuddhi, Mahavuddhimati, Purushantaravasini, Tarasvini,
Samadhistha, Trinetra, Divisamsthita, Sarvvendriyamanomata,
Sarvvabhu- tahridisthita, Samsaratarini.

(42) Sattvashuddhikari, Shuddhi, Malatrayavinashini, Jagatpriya,
Jaganmurti, Trimurti, Amritashraya, Nirashraya, Nirahara,
Nirankushapododbhava.-

(43) Surupa, Bhavini, Harini, Prabha, Unmilani, Sarvasaha,
Sarvvapratyayasakshi- ni, Susoumya, Chandravadana, Tandavasaktamanasa.

(44) Sativashuddhikari, Shuddhi, Malatrayavinashini, Jagatpriya,
Jaganmurti, Trimurti, Amritashya, Nirashraya, Nirahara,
Nirankushapadodbhava.-

(45) Chakrahasta, Viochitrangi, Sragvini, Padmadharini,
Paravaravidhanajn- a, Mahapuushapurvaja, Vishveshvarapriya, Vidyut,
Vidyujjihva, Jitashrama.

(46) Vidyamayi, Sahaasrakshi, Sahasravadanatmaja, Sahasrarashmi,
Sattvastha, Maheshvarapadashraya, Kshalini, Mrinmayi, Vyapta,
Padmavodhika.

(47) Taijasi, Mahamayashraya, Manya, Mahadevamanorama, Vyomalakshmi,
Simharatha, Chekitana, Amitaprabha, Vireshvari, Vimanastha.

(47) Taijasi, Mahamayashraya, Manya, Mahadevamanorama, Vyomalakshmi,
Simharatha, Chekitana, Amitaprabha, Vireshvari, Vimanastha.

(48) Vishoka, Shokanashini, Anahata, Kundalini, Nalini, Padmabhasini,
Sadananda, Sadakriti, Vagdevata, Sarvvabhutashrayasthita.

(49) Brahmakala, Vishnushivagraja, Paragati, Kshobhika, Bandhika,
Bhedya, Bhedabhedavivarjita, Kalalita, Kalarani.

(50) Brahmashri, Brahmahridaya, Vyomashakti, Kriyashakti, Jamashakti,
Abhinna, Bhinnasamsthana, Vashini, Vamshakarini, Guhyashakti.

(51) Gunatita, Sarvada, Sarvatomukhi, Bhagini, Bhagavatpatni, Sakala,
Kalakarini, Sarvvavit, Sarvvatobhadra.

(52) Guhyatita, Guharani, Prakriya, Yogamata, Ganga,
Vishveshareshvari, Kapila, Akapila, Kanta, Kamalabha.

(53) Kalantara, Punya, Pushkarini, Bhoktri, Puranadarapurahsara,
Poshani, Paramaishvaryabhutida, Bhutibhushana, Panchabrahmasamutpatti.

(54) Paramarthavigraha, Dharmodaya, Bhanumati, Yogijneya, Manojava,
Manorama, Manoraska, Tapasi, Vadarupini, Vedashakti.

(55) Vedamata, Vedavidyaprakashini, Yogeshvareshvari, Mata,
Mahashakti, Manomayi, , Viyanmurti, Vidyunmala, Vihayasi.

(56) Kinnari, Surabhi, Vidya, Nandini, Nandivallabha, Bharati,
Paramananda, Paraparavibhedika, Sarvvapraharanopeta, Kamya.

(57) Kameshvareshvari, Achintya, Anantavibhava, Bhulekha,
Kanakaprabha, Kushmandi, Dhanaratnadhya, Sugandha, Gandhadayini,
Trivikramapadodbh- uta.

(58) Dhanushpani, Shivodaya, Sudurlabla, Dhanadhyaksha, Dhanya,
Pingalalochana, Shanti, Prabhavati, Dipti, Pankajayatalochana.

(59) Adya, Hritamalodbhuta, Gomata, Ranapriya, Satkriya, Girisha,
Shuddhi, Nityapushta, Nirantara, Durga.

(60) Katyayani, Chandi, Charichitanga, Suvigraha, Hiranyavarna,
Jagati, Jagadyantrapravartika, Sarada, Mandaradrinivasa, Svarnamalini.

(61) Ratnamala, Ratnagarbha, Pushti, Vishvapramathini, Padmanana,
Padmanibha, Nityatushta, Amritodbhava, Dhunvati, Dushprakampa.

(62) Suryamata, Drishadvati, Mahendrabhagini, Soumya, Varenya,
Varadayika, Kalyani, Kamalavasa, Panchachuda, Varaprada.

(63) Vachya, Amareshvari, Vandhya, Durjjaya, Duratikrama, Kalaratri,
Mahabega, Virabhadrapriya, Hita, Bhadrakali.

(64) Jaganmata, Bhaktamangaladayini, Karala, Pingalakara, Kamabheda,
Mahasvana, Yashasvini, Yashoda, Shadadhvaparivartika, Shankhini.

(65) Padmini, Sankhya, Samkhyayogapravartika, Chaitra,
Samvatsararuda, Jagatsampurani, Indraja, Shumbhari, Khechari, Khastha.

(66) Kamburgriva, Kalipriya, Khagadhvaja, Khagaruda, Varahi,
Pugamalini, Aishvaryapadmanilaya, Virakta, Garudasana, Jayanti.

(67) Hridguhagamya, Shankareshtaganagrani, Samyastha, Sankalpasiddha,
Sarvvavijnanday- ini, Kalikalkavihantrui, Guhyanpanishaduttama,
Nishtha, Drishti.

(68) Smriti, Vyapi, Pushti, Tushti, Kriyavati,
Vishvamareshvasresha- na, Bhukti, Mukti, Shiva, Amrita.

(69) Lohitasarpamala, Bhisani, Naramalini, Anantashayana, Ananta,
Naranarayanodbhava, Nrisimhi, Daityamathini, Shankachakragadadhara,
Ambika.

(- 70) Sankarshanasamutpatti, Padasamshrava, Mahajvala, Mahabhuti,
Sumurti, Sarvvakamadhuka, Suprabha, Sustani, Souri,
Dharmakamarthamokshada.

(- 71) Bhrumadhyanilaya, Purva, Puranapurusharani, Mahavibhutida,
Madhya, Sarojanayana, Sama, Anadya, Nilotpaladalaprabha,
Asthadasha- bhuja.

(72) Sarvvashaktyasanaruda, Dharmadharmavivarjita,
Vairagya- jnananirata, Niraloka, Nirindriya, Vichitragahanadhara,
Shvashvata- sthanavasini, Sthaneshvari, Nirananda, Trishulavaradharini.

(73) Asheshadevatamurti, Devatavaradevata, Ganambika, Giriputri,
Nishumbhavinipatini,- Avarna, Varnarahita, Trivarna, Jivasambhava,
Anantavarna.

(74) Ananyastha, Shankari, Shantamanasa, Agotra, Gomati, Goptri,
Guhyarupa, Gunottara, Go, Gih.

(75) Govyapriya, Gouni, Ganeshvaranamaskrita, Satyabhama,
Satyasandha, Trisandhya, Sandhivarjita, Sarvvavadashraya, Samkhya,
Samkhyayogasamudbhava.-

(76) Asamkhyeya, Aprameyakhya, Shunya, Suddakulodbhava,
Vindunadasamut- patti, Shambhuvasa, Shashiprabha, Pishanga,
Bhedarahita, Manojna.

(77) Madhusudani, Mahashri, Shrisamutapatti, Tamohparepratishthita,
Tritattv- amata, Trividha, Susukshmapadasamshraya, Shantyatita,
Malatita, Nirvikara.

(78) Nirashraya, Shivakhya, Chittanilaya, Kashyapi,
Shivajnanasvarupini, Daityadanavanirmukhi, Kalakarnika, Shastrayoni,
Kriyamurti, Chatruvargapradarshika.

(79) Narayani, Narodbhuti, Koumudi, Lingadharini, Karmuki, Kalita,
Bhava, Paravaravibhutida, Vadava, Pararddhajatamahima.

(80) Vamalochana, Subhadra, Devaki, Sita, Manasvini,
Vedavedangaparaga, Manyumata, Mahamanyusamundbhava, Amanyu,
Amritasvada.

(81) Puruhuta, Purushtuta, Ashouchya, Bhinnavishaya,
Hiranyarajatapri- ya, Hiranyarajani, Haimi, Hemabharanabhushita,
Vibhrajama- na, Durjneya.

(82) Jyotishtomafalaprada, Mahnidrasamudbhyuti, Anidra, Satyadevata,
Dirgha, Kakudmini, Hridya, Shantida, Shantivarddhini,
Lakshyadishakt- ijanani.

(83) Shaktichakrapravartika, Trishaktijanani, Janya,
Shadurmiparivarjita, Sudhama, Karmakarani, Yugantadahanatmika,
Sankarshini- , Jagaddhatri, Kamayoni.

(84) Kiritini, Aindri, Trailokyanamita, Vaishnavi, Parameshvari,
Pradyumnadayita, Datri, Yugmadrishti, Trilochana, Madotkata.

(85) Hamsagati, Prachanda, Chandavikrama, Vrishavesha, Vishyanmatra,
Vindhyaparvatavas- ini, Himavanmerunilaya, Kailasagirivasini,
Chanurahantr- itanaya, Nitijna.

(86) Kamarupini, Vedavedya, Vratasnata, Brahmashailanivasini,
Virabhadr- apraja, Vira, Siddha, Mahakamasamudbhava,
Vidyanadhar- anirakriti.

(87) Apyayani, Haranti, Pavani, Poshani, Kala, Matrika,
Manmathodbhuta, Varija, Vahanapriya, Sudha.

(88) Karishini, Vani, Vinavadanatatpara, Sevita, Sevika, Sevya,
Garudatmati, Arundhati, Hiranyakshi.

(89) Mrigakshi, Manadayini, Vasuprada, Vasumati, Vasudhara,
Vasundhara, Dharadhara, Vararoha, Characharasahsrada, Shrifala.

(90) Shrimati, Shrisha, Shrinivasa, Shivapriya, Shridhari, Shrikari,
Kalya, Shridhararddhasharirini, Anantadrishti, Akshudra.

(91) Dhatrisha, Dhanadapriya, Daityasamuhaniyantri, Simhika,
Simhavahana, Suvarchala, Sushroni, Sukirti, Chhinnasamshaya, Rasajna.

(92) Rasada, Rama, Lelihana, Amritasrava, Nityodita, Svayamjyotih,
Utsuka, Mritajivani, Vajratunda, Vajrajihva.

(93) Mangalya, Mangala, Mala, Nirmala, Malaharini, Gandharvi, Garudi,
Chandri, Kambalashvatarapriya, Soudamini.

(94) Janananda, Bhrikutikutilanana, Karnikarakara, Kakshya,
Kamsapranapaharini, Yugandhara, Yugavarta, Trisandhya,
Harshavardhini, Pratyakshadevata.

(95) Divya, Divyagandhathivasana, Shakrasanagata, Shakri, Sadhya,
Charusharasana, Ishta, Vishishta, Shishteshta,
Shishtashishtaprap- ujita.

(96) Shatarupa, Shatavarta, Vinata, Surabhi, Sura, Surendramata,
Sudyumna, Sushumna, Suryasamsthita, Samiksha.

(97) Satpratishtha, Nivritti, Jnanaparaga, Dharmashastrarthakushala,
Dharm- ajna, Dharmavahana, Dharmadharmavinirmatri,
Dharmik- amangalaprada, Dharmamayi, Dharmashakti.

(98) Vidharma, Vishvadharmini, Dharmantara, Dharmamayi, Dharmapurva,
Dhanavaha, Dharmopadeshtri, Dharmaksha, Dharmagamya, Dharadhara.

(100) Mahadevaikasakshini, Sadashiva, Vishaynmurti, Vedamurti,
Amurtika, Parameshvari, Shobha, Vishala, Prasannavadana, Hrishtatma.


Click Below for 1008 Names of Durga PDF in English PDF: Printable PDF


A Brief About 1008 Names of Durga PDF in English PDF

PDF Name1008 Names of Durga PDF in English
PDF CategoriesDevotional
Pages09
Size of PDF87 KB
LanguageEnglish
Credit Sourcewww.speakingtree.in

You May Like:

1008 Names of Durga
Durga Aarti Lyrics in Marathi
Durga Saptashloki in Tamil
Maa Durga 108 Names in Hindi l माँ दुर्गा के 108 नाम |
32 Names Of Durga In Tamil
32 Names Of Durga In Hindi With Their Meaning
Durga Kavach Pdf With Meaning in Hindi and Sanskrit
Durga Sahasranama Stotram in Tamil
Durga Kavasam Lyrics in Tamil – ஶ்ரீ துர்கா தேவி கவசம்
Durga Kavach Lyrics in Hindi
Durga Aarti English Lyrics

Previous articleDurga Aarti Lyrics in Marathi PDF
Next articleIndian Polity Chapter Wise MCQ PDF

1 COMMENT

  1. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here